Halkla İlişkiler Görevlisi Mesleği Hakkında güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Çalıştığı veya temsil ettiği kurumu tanıtan, kurum ve çalışmaları hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkiler kuran ve bu amaçla gerekli faaliyetlere destek hizmetleri sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halkla İlişkiler Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kurumu tanıtıcı bilgiler vermek, faaliyet raporları hazırlamak,
b) Yönetim ve personel arasındaki iletişim ile çalışanlar arasındaki iletişimin yüksek
düzeyde olmasını sağlamak,
c) İhtiyaç duyulan eğitimler için ilgili birim ve komisyonlarla işbirliği içinde plan
hazırlamak,
d) Kurumla ilgili haber ve bilgiler hakkında bilgi toplar ve yöneticileri bilgilendirmek, elde
edilen materyalleri arşivlemek,
e) Yöneticilere, halkla ilişkilere yönelik politikalarda önerilerde bulunmak,
f) Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal
etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olmak,
g) Kurum içi ve dışı haberleşmeyi sağlayacak yayınların hazırlanması konusunda
önerilerde bulunmak,
h) Tüketici beklenti ve şikayetlerini izlemek ve bu konuda veri oluşturarak ilgili birimlere
iletmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Kodu : 3339.19
Meslek Adı : Halkla İlişkiler Görevlisi