Bilgi ve Belge Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar?

Bilgi ve Belge Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar? Bilgi ve Belge Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Bilgi ve Belge Yöneticisi Meslek Tanımı : Bireylerin, kamu kuruluşlarının ve özel işletmelerin akademik, sosyal, toplumsal ve ekonomik konularda gereksinim duydukları bilginin kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi ve bilgi merkezi gibi kurumlar tarafından ulusal ve uluslararası geçerlilikte yöntem ve tekniklerle toplanması, kayıt altına alınması, korunması, düzenlenmesi sonrasında basılı ve elektronik ortamlarda güncel ve geçerli araç ve yöntemlerle hizmete sunulması, kayıtlı bilgi varlıklarına erişebilmek için gereksinim duyulan erişim araçlarının ve yazılımların geliştirilmesi ile ilgili ilke, işlem ve hizmetleri araştıran, geliştiren, öğreten yürüten ve yöneten kişidir.

Bilgi ve Belge Yöneticisi ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kurum ve kuruluşların bilgi ve belge yönetimi altyapısını kurmak,
b) Karmaşık verilerden, sistematik bilgiler oluşturarak bu bilgileri doküman haline getirmek,
c) Belgelerin elektronik ortamlarda çeşitli veri giriş yolları kullanarak kayıt altına alınmasını ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak,
d) Talep edilen belgelere hızlı bir şekilde ulaşılmasını ve belgenin orijinalinin veya bir kopyasının talep eden tarafa teslim edilmesini sağlamak,
e) Çeşitli bilgi erişim araçlarını/sistemlerini tasarlamak, kullanmak ve öğretmek,
f) Bilgi kaynaklarını, önemi veya kritiklik seviyesine göre sınıflandırmak, derleme ve düzenlemesini yapmak,
g) Mesleki alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik sorunlara eğilmek ve çözüm yolları öneren birçok çalışmanın meslek literatürüne kazandırılması çalışmalarını yapmak,
h) Kütüphanecilik işlemlerinin internet üzerinden yapılmasına imkân sağlayan otomasyon sistemi çalışmalarını yapmak,
i) Kütüphanelerin kurulup geliştirilmesi işlemlerini yapmak,
j) Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek malzemeyi veya kitabı bulmalarına yardımcı olmak,
k) Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflamak, katalog fişi çıkarmak, okuyucunun hizmetine hazırlamak,
l) Üyelere ödünç kitap veya kitap dışı materyali verme hizmetini yürütmek,
m) Kütüphanedeki materyalin sayımını yapmak,
n) Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutmak,
o) Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirmek,
p) Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırmak, gerekli bakımlarını yapmak veya yaptırmak,
q) Elektronik ortamda tutulan verileri standartlara göre hazırlamak ve geleceğe aktarılması yönünde tedbirleri almak,
r) Kütüphane materyalinin gecikme ve iadesi ile ilgili süreci yönetmek,
s) Okuma salonlarının düzenini sağlamak. Bilgi ve belge merkezinin işleri için gerekli yazışmaları yapmak,
t) Nadir eserlerin dijitalleşmesi işlemlerini yapmak,
u) Bilgiye özgürce erişimi desteklemek,
v) Okuma alışkanlığının kazandırılmasında etkin bir role sahip olmak,
w) Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek,
x) Saklama süresi dolan arşiv belgelerini imha etmek; arşivsel değeri olan belgeleri Devlet Arşivine korunması ve araştırmaya açılması için göndermek,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgi ve Belge Yöneticisi Meslek Kodu : 2622.07

Meslek Adı : Bilgi ve Belge Yöneticisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Kütüphaneciler, Arşivciler Ve Küratörler

Meslek Birim Grubu : Kütüphaneciler Ve Benzer Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: