Bütçe Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Bütçe Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Bütçe Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Bütçe Uzmanı Meslek Tanımı : Düzenleyici ve denetleyici kurumlar haricinde genel yönetim kapsamındaki Kamu İdarelerinin Mali Hizmetler Biriminde çalışmaları yürüten kişidir.
Mali Hizmetler Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birilere gönderilmesini sağlamak,
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
i) İdarenin yatırım programı hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
j) İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
l) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
n) Mali konularda amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bütçe Uzmanı Meslek Kodu : 2411.01

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: