Muhasebe Şefi Nedir? Ne İş Yapar?

Muhasebe Şefi Nedir? Ne İş Yapar? Muhasebe Şefi Meslek Kodu Nedir? Ne İş Yapar?

Muhasebe Şefi Meslek Tanımı : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu olan nitelikli kişidir.
Muhasebe Yetkilisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,
b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
d) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
f) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,
g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,
i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,
j) Muhasebe birimini yönetmek,
k) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak,
l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Muhasebe Şefi Meslek Kodu : 2411.08

Meslek Adı : Muhasebe Şefi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: